اجبار ورزشکار به پوشیدن پیراهن حاج قاسم‎‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر،۱۶ نوامبر ۲۰۲۱