ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی در انفرادی زندان اوین

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اعتصاب غذای رضا شهابی در بیستمین روز و حسن سعیدی در دهمین روز، امروز یازدهم تیرماه همچنان ادامه دارد.

سندیکای شرکت واحد در ادامه گزارش خود آورده است که: امروز یازده تیرماه رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذایش تماس بسیار کوتاهی که فقط به قصد رساندن صدایش بوده برقرار کرده و حتی خانواده ایشان موفق نشده اند درمورد سلامتی اش سوال کنند، گویا بازجو فقط قصد داشته به خانواده شهابی بگوید رضا هنوز میتواند حرف بزند.
صدای ضعیف رضاشهابی گویای شدت ضعف جسمانی اش بود معلوم نیست چقدر کاهش وزن دارد اما شرایط صدایش گویای وخامت جسمانی اش میباشد.

حسن سعیدی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد امروز دهمین روز اعتصاب غذایش را در یکی از سلول های انفرادی زندان اوین درحالی پشت سر میگذارد که بشدت کاهش وزن داشته و شرایط جسمانی خوبی ندارد.

حسن سعیدی همچنان در انفرادی است وتحت بازجویی میباشد .

ادامه روند بازجویی ها و بی توجهی به اعتصاب غذا و شرایط وخیم جسمانی این دو کارگر سندیکایی زندانی ، اصرار بازجو برای تکمیل کردن پرونده برای اعتراف گیری ، جهت پیشبرد سناریو سازی علیه تشکل مستقل سندیکای کارگران شرکت واحد میباشد ، چرا که طبق گفته های قبلی سعیدی و شهابی چند هفته پیش پایان بازجویی ها اعلام شده بود .اما با تلاش های بازجو دوباره حکم انفرادی وبازجویی علیه این دو فعال سندیکایی از سوی دادسرای زندان اوین صادر شده است که مجددا از دوهفته گذشته تاکنون تحت بازجویی های متعدد وطولانی قرار دارند.

رضاشهابی و حسن سعیدی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از اعضای سندیکا هستند که فقط وفقط به دلیل فعالیت سندیکایی و کارگری بازداشت شده اند وبطور مرتب از طریق نهادهای امنیتی تحت فشار بوده اند تا دست از این فعالیت ها بردارند.

لازم به تذکر است که دیروز سندیکای کارگران شرکت واحد از درخواست اعضای سندیکا برای پایان دادن به اعتصاب غذای این دو عضو خود خبر داده بود.

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۳ جولای ۲۰۲۲