اعتراض به سركوب درايران

در اعتراض به سركوب فعالين كارگرى ، معلمين ، مدافعين حقوق زنان ،كنشگران سياسى و مدنى درايران ، گروه “هماهنگى ايرانيان – پاريس ، براى اعتراض به سركوبهاى اخير درايران” روز شنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۹ یک گردهمائی در میدان سن میشل پاریس برگزار میکند.
زمان و مكان این گردهمائی بشرح زیر است:

پنجم اكتبر ٢٠١٩ ساعت ۱۵ تا ۱۷ ۰۵/۱۰/۲۰۱۹
مكان : ميدان سنت ميشل پاريس
مترو: st- Michel سنت ميشل
Place saint Michel
۷۵۰۰۶ Paris
France