بانو « پری دخت آور » همسرِ نازنین و وفادارِ استاد بنان دار فانی را وداع گفتند.

با کمال تأسف مطلع شدیم بانو « پری دخت آور » همسرِ نازنین و وفادارِ استاد بنان دار فانی را وداع گفتند.
بانویی مهربان و فداکار که سال ها عاشقانه، با مهربانی و صبوری از استاد بنانِ عزیز پرستاری کردند و بعد از پر کشیدنِ استاد هم در نهایتِ درایت و وفاداری، همواره میراث دارِ آثار ارشمندِ ایشان بوده اند.
یادشان گرامی
دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ – تهران