بندبازی روی پرتگاه

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲