تغيير جنسيت يا فرار از زن بودن؟

مقداد عسکريان

در شرایط کنونی «تبعیض در ایران» عبارتی بسیار آشنا است؛ تبعیض قومی، دینی، جنسیتی، مالی و بسیاری دیگر از موارد تبعیضی است که با روی کار آمدن حکومت اسلامی اگر وجود داشته اند بسیار تشدید شده اند و یا آفريدهء اين حکومت شوم اند. بعبارت ديگر، با توجه به مذهبی بودن حکومت چیره بر ایران، مسلما احکام دینی و مذهبی سایهء سنگينی بر قوانین کشور افکنده و تبعیض هم – که اصولا در مذهب ریشهء گسترده تری دارد – حقوق عادی انسان‌ها را پایمال کرده و بخصوص حق آزادی باور بیان آن را از آدميان سلب می کند. 

با روی کار آمدن حکومت اسلامی اصولا سرکوب دگر اندیشان، چه دینی، چه سیاسی و چه اجتماعی تبديل به امری دائمی شده و بصورت کوششی برای دور نگاه داشتن جوانان کشور از ارزش هائی که در جهان پيشرفته مطرح هستند در آمده بود، آنسان که گوئی محروم بودن از اين ارزش ها امری طبیعی و بديهی است. اما، در سال‌های اخیر، با راه پیدا کردن ماهواره به خانه ها و سپس گسترش اینترنت، بسیاری از جوانان و نوجوانان، و در کل مردم ایران، در مورد حقوق خود با حقایقی  آشنا شده اند که حکومت اسلامی، به انکار وجود آنها کوشيده است. رفتار و گفتار سر دم داران اين حکومت خود موجب افشای تبعيضی می شود که در ايران وجود دارد.

برای نمونه، زمانی که احمدی نژاد در نشست خود در یکی از دانشگاه های امریکا وجود «همجنس گرائی» در ایران را انکار کرد تازه توجه سازمان های حقوق بشری به نقض شدید حقوق این افراد در سایهء یک حکومت مذهبی جلب شد . معلوم گرديد که افراد «همجنس گرا» در ایران به شدت سرکوب شده و حتی اعدام می‌شوند. بعبارت ديگر، حکومت اسلامی همچنان که معترضان را به شدت سرکوب می‌کند، با توجه به ماهیت تبعيض آفرين خود، این گونه گرایش ها را هم مورد سرکوب و نقض شدید حقوق بشر قرار می‌دهد. اعدام، شلاق، زندان و بسیاری دیگر از اين نوع اعمال ضد بشری مشخصهء طرز برخورد حکومت با دگر اندی و دگر باشان وده و افراد همجنس گرا هم از این موارد جدا نبوده اند. 

نمونهء ديگر به مسئلهء «تغيير جنسيت» مربوط می شود. رهبر انقلاب اسلامی، خمینی، در کتاب خود به نام «تحریر الوسیله» که در زمان تبعید او و به زبان عربی نوشته شده، موارد فقهی گوناگونی را که آفرينندهء تبعيض اند گرد آوری کرده است. بعنوان مثال، یکی از اين موارد به موضوع «تغییر جنسیت افراد» می پردازد که خمینی آن را از نظر فقهی در مواردی بدون اشکال دانسته و بعد از انقلاب اسلامی هم، با اشاره کردن به این مسیله کنجکاوی مثبت بسیاری را – حتی در جوامع غربی – بر انگیخته بود. اما همين فتوای ظاهراً معقول و انسانی اخيراً پرده از روی تبعيض های وحشتناکی که بر زنان ايران روا داشته می شود بر داشته است. زنان ايران نه برای دلايل طبيعی بلکه برای فرار از «زن بودن در حکومت اسلامی» روی به «تغيير جنسیت» آورده اند؛ بطوری که رییس بخش معاینات روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی استان تهران، اخيراً از افزایش ۵۰ درصدی تقاضای تغییر جنسیت از جانب دختران خبر داده است.

اصولا زمانی که حکومت مذهبی يا ايدئولوژيک، چه اسلامی و چه کمونيستی، بر جامعه مستوای می شود، تبعیض آفرينی از خودی و ناخودی کردن جامعه آغاز شده و ابعادی هر دم گسترده پيدا می کند و تبعيض تبديل به شاخصهء اينگونه حکومت ها شده و نتايچ جنبی وحشتناکی را می آفريند که دو نمونهء بالا از آن جمله اند.

اما، در مقابل حکومت مذهبی، حکومت سکولار دموکرات وجود دارد که تبعیض در آن جایی ندارد و اساساً برای رفع تبعيض از جوامع بشری ضروری محسوب می شود. در زیر یک سایه حکومت سکولار دموکرات حقوق همگان و از جمله «همجنس گرایان» رعایت می‌شود و در ایران آینده، با داشتن یک حکومت سکولار دموکرات این بخش از جامعه نیز دارای حق و حقوق خود خواهند بود. 

امیدوار آنکه ایران با استقرار یک نظام سکولار و دموکرات بتواند تمامی حقوق افراد ایرانی را رعایت کند و هیچ ایرانی نباشد که به علت «متفاوت بودن» مورد ظلم حکومت قرار گیرد. 

۱۵ آبان ۱۳۹۸ – ۶ نوامبر ۲۰۱۹