تمدید بازداشت سعید مدنی بدون فرصت دفاع

یکشنبه ۲۳ مرداد، ۹۰ روز از بازداشت سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر گذشت. به گفتۀ خانوادۀ سعید مدنی او بعد از ۶۰ روز بازجویی فشرده، یک ماه پیش به بند ۴ زندان اوین منتقل شده‌است. در این یک ماه فقط یک جلسه بازپرسی برگزار شده است و بعد از آن هیچ تصمیمی دربارۀ وضعیت او نگرفته‌اند. به خانواده اعلام شده علتِ این امر تعلل در ارسال گردش کار بوده است.

در تمام این مدت سعید مدنی در انتظار فرصت دفاع آخر در برابر اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» پیش از ارسال پرونده‌اش به دادگاه بوده‌است.

خانوادۀ سعید مدنی در طول ۹۰ روز گذشته بارها به شعبۀ ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس مراجعه کردند و هر بار درخواست کردند وضعیت آقای مدنی مشخص شود و تا زمان برگزاری دادگاه با قرار وثیقه آزاد بشود؛ خانواده تا کنون دربارۀ نحوۀ تعیین تکلیف سعید مدنی پاسخ روشنی نگرفته‌اند. با گذشت ۹۰ روز، قرار بازداشت آقای مدنی برای بار چهارم تمدید می‌شود.

برگفته ای از سایت ایران امروز،۱۵ اگوست ۲۰۲۲