خیام و ماهواره روسی به نام «خیام»!

ماهواره روسی ساخت جمهوری اسلامی؟ یا ماهواره جمهوری اسلامی ساخت روسیه؟! در هر صورت، حیف نام «خیام» که بر آن گذاشته شده که اگر امروز می‌بود یا توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بود و یا توسط دولت پوتین، مسموم!

کاری از بهنام محمودی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۱۲ اگوست ۲۰۲۲