دست در دست پیش بسوی حقوق بشر


رئیس قوه قضائیه: بیائید دست در دست هم از حقوق بشر دفاع کنیم

توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر،۱۱ نوامبر ۲۰۲۱