روز دوشنبه سیارۀ عطارد از برابر قرص خورشید عبور می‌کند

روز دوشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ از ظهر تا غروب به مدت یک ساعت در کشورهای عربی خاورمیانه و پنج ساعت و نیم در کشورهای آمریکای جنوبی سیارۀ عطارد از برابر خورشید عبور خواهد کرد که نوعی کسوف نامحسوس به شمار می‌رود. این کسوف به صورت سایۀ عطارد بر زمین به شکل لکۀ سیاه کوچکی روی قرص خورشید دیده خواهد شد. این لکه را با چشم مجرد نمی‌توان دید بلکه برای دیدن آن تلسکوب‌های ویژه نیاز هست که دانشمندان و دانشجویان رشته‌های ستاره شناسی با آن، این پدیدۀ منظومۀ شمسی را رصد خواهند کرد. دانشمندان و پزشکان تأکید کرده اند که مطلقا به قرص خورشید نگاه نکنید زیرا برای دید چشم به شدت آسیب می‌زند.
این پدیدۀ فلکی عبور سیارۀ عطارد از جلوی خورشید هر صد سال ۱۳ بار روی می‌دهد.
در کشور قطر در خلیج فارس این پدیده به وضوح قابل رؤیت خواهد بود از این رو حدود پانصد دانشجوی رشته‌های مختلف علمی از جمله ستاره شناسی همراه استادانشان و دانشمندان این رشته در محل مرتفعی در دوحه پایتخت قطر روز دوشنبه با انواع تلکسوب‌های قوی و مدرن که در آن نقطه مستقر کرده‌اند این پدیدۀ سپهری را رصد خواهند کرد.

منبع: سایت الجزیره نت به زبان عربی
ترجمه برای خبرگاه ار علی حسین نژاد