سپیده رشنو؛ دیروز، امروز، فردا…

سپیده رشنو زن جوانی که در ماجرای  اتوبوس به یک دختر مأمور مزاحم اعتراض کرد و با همکاری دیگر زنان وی را از اتوبوس بیرون انداختند و ویدئوی وی به گفته همین مأمور زن به نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی لو داده شد،

برای بیان اعتراف اجباری به صداوسیمای جمهوری اسلامی آورده شد. جرم و گناه او چیست؟ مخالفت با حجاب اجباری و دفاع از پوشش اختیاری: یکی از حقوق اولیه انسان!

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲ اگوست ۲۰۲۲