سیاست های بانک مرکزی خنثی کننده نقشه امریکا!

در خبرهای خبرگزاری های داخلی زیر عنوان «سیاست های بانک مرکزی خنثی کننده نقشه امریکا» و یا دیگر عنوانهای گمراه کننده آمده است که بانک مرکزی با سه روش زیر در خنثی کردن «نقشه» امریکا موفق بوده است:

۱- کنترل کامل بازار ارز توسط بانک مرکزی
۲- انتقال «گرانیگاه» ارزی کشور از دبی به سایر بازارها
۳- استفاده از دینار در مبادلات میان ایران و عراق

این سه سیاست خود گویای حقارتی است که حکومت اسلامی با ندانم کاری و عدم استفاده از دانش علوم اقتصادی به اقتصاد یک کشور بزرگ هشتاد و چند میلیون نفری وارد آورده است. در یک اقتصاد سالم نرخ ارز را بازار تعیین میکند و پشتوانه آن قدرت تولید داخلی است. هرگاه بانک مرکزی ناچار است بازار را چنین «کنترل» کند، صرفنظر از اینکه در پایان موفق هم نخواهد شد که روابط بازار و اقتصاد به فرمایش کسی عمل نمیکند، نشانه وخامت وضع اقتصاد است که با نادانی حاکمان به این روز افتاده است. دوم اینکه کشوری مانند ایران برای انجام تبادلات ارزی محتاج کشورهای کوچک اطراف است و نمیتواند مستقیماً با دنیا در ارتباط باشد نشانه دیگری از نادانی حاکمان است. در آخر، استفاده از دینار؟! واقعا به این روز افتاده ایم که در روابط تجاری با عراق باید از ارز آنها استفاده کنیم؟ هیچگاه ایرانیان توسط حکومتی تا این اندازه تحقیر نشده اند.

محمود ابطحی