عدم آگاهی از گروهی به نام جبهه ملی برون مرز

در بیانیه حمایت ۱۲ گروه سیاسی از سخنان آقای رضا پهلوی در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۱ , گروهی به نام “جبهه ملی برون مرز” ذکر شده است .
بدینوسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند خبرگزاری جبهه ملی ایران از وجود چنین گروهی مطلع نیست و نشانی یا سامان اینترنتی نیز از این گروه در دسترس ندارد.
جبهه ملی ایران در آمریکا ضمن احترام به حق سیاسی هر فرد و گروهی حمایت خود را تنها زمانی اعلام میکند که یک طرح ملی و عملی با شفافیت در جهت ‌برقراری آزادی و دمکراسی در ایران و بسود ملت و منافع ملی کشور ارائه شود .در این شرایط حساس , ایران نیاز به عمل و عملگرایی دارد ،نه سخن و سخن سرایی.
.جبهه ملی ایران کمکان راه خروج از این وضعیت اسفناک را برقرای عدالت , آزادی فوری زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات ,احزاب و انتخابات میداند .
راه وادار کردن حاکمیت اسلامی به قبول مطالبات برحق ملت ایران چنانچه در بیانیه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ . آمده است همبستگی ملی و اعتصابات سراسری میباشد .

سوء استفاده از نام پر افتخار جبهه ملی ایران را تقبیح می کنیم
در روز گذشته یعنی اول تیرماه ۱۴۰۱ بیانیه ای با امضای ۱۲ سازمان سیاسی اکثرا ناشناس، با مضمون پشتیبانی از سخنان آقای رضا پهلوی در برخی از رسانه ها منتشر گردید، که یکی از امضاء ها مربوط به سازمان موهومی به نام «جبهه ملی ایران برون مرز» بود.

جبهه ملی ایران اعلام می دارد نه سازمانی به نام« جبهه ملی ایران برون مرز» را می شناسد و نه مفاد بیانیه فوق الذکر را تایید می نماید. ما این سوء استفاده آشکار از نام پر افتخار جبهه ملی ایران را تقبیح می کنیم.

تهران-دوم تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی

روابط عمومی جبهه ملی ایران

برگرفته از سایت خبرگزاری جبهه ملی ایران، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲