ماهواره خیام با لهجه روسی

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر،۱۳ اگوست ۲۰۲۲