محمدکریم اقتداری از میان ما رفت؛اطلاعیه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

محمد کریم اقتداری یکی از مبارزان خستگی ناپذیر و از رهروان وفادار راه مصدق، جبهه ملی ایران و از همسازان حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران بود. او همسازی فرهیخته، فروتن و میهن دوست بود. به سوسیال دموکراسی و لائیسیته باور داشت و در برابر بیدادگری و ستم به گونه ای همیشگی و آشتی ناپدیر مبارزه می کرد. او از آغاز جوانی در تلاش های سیاسی اش راه سوسیالیسم را برگزید و از هواخواهان، جنبشهای اجتماعی و سندیکایی کارگران و طرفدار و مددکار مردمان تهی دست بود.
زنده یاد محمد کریم اقتداری کنشگر در کنفدراسیون دانشجویان و جبهه ملی خارج از کشور و از همسازان حزب ما به شمار می رفت. محمد کریم اقتداری از ژانویه ۱۹۶۰ در واشنگتن زندگی می کرد. او در سال ۱۹۶۲ انجمن دانشجویان در واشنگتن را با گروهی ار دوستانش برپاکرد. پس از پدید آمدن کنفدراسیون دانشجویان در آمریکا انجمن دانشجویان واشنگتن نیز به کنفدراسیون پیوست.
به هنگام برپایی سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور او تلاشهای فراوان کرد و در این امر نقش اساسی داشت.
از همان آغاز بنیانگذاری حزب ما زنده یاد محمد کریم اقتداری اهداف و باورنامه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران را تایید کرد و با بزرگواری مشوق ما بود. یاد این همساز اندیشمند همیشه برای م گرامی است.
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران خود را در غم از دست دادن آن همساز ارزشمند انباز می داند و درگذشت او را برای همسر و خانواده ی گرامی او، برای دوستان او و رهروان راه دکتر مصدق و ملت ایران کمبودی بزرگ به شمار میرود.
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ برابر ۲ آوریل ۲۰۲۲