امریکا به علیرضا دبیر ویزا نداد.

بله آقای دبیر! دوران بزن دررو تمام شده است.