منطق موشک زن

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲