مواضع محکم دولت در مذاکرات

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۷ دسامبر ۲۰۲۱