و سرانجام، این تنها علم بود که به کمک بشریت آمد.

برای طبیعت مهم نیست نوع بشر چه اعتقاداتی داره، اگه بشریت قواعد طبیعی رو تحت کنترل نگیره، اگه به علم طبیعی و تجربی بی اعتقاد باشه، طبیعت راه خودش رو می‌ره و بشر شکست می‌خوره.

این قانون انتخاب طبیعی (انتخاب برتر) هست.

منبع: توییت interpol1987@” بیست و هفت مارس ۲۰۲۰