و قاتل ادامه می‌دهد

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲