پاسپورت دیپلمااااااااااااااتیک از نوع جمهوری اسلامی

کار از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۰ جولای ۲۰۲۲