ژان کَستِکس نخست وزیر جدید فرانسه شد

نخست وزیر جدید در سخنان خود گفت با تصمیم امانوئل مکرون «مرحلۀ تازه‌ای در دورۀ پنج‌ساله [ریاست جمهوری] آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که الزامات آن را شرایط تازه تحمیل می‌کند، شرایطی سنگین و دشوار [زیرا] بحران بهداشتی با کمال تاسف پایان نیافته و بحران اقتصادی و اجتماعی از حال مستقر شده است».

ژان کَستِکس با تاکید بر این شرایط گفت «اولویت‌ها باید تحول یابد، روش‌ها باید سازگار شود و ملت باید بیش از همیشه برای رویاروئی با بحرانی که مستقر می‌شود از خود همبستگی نشان دهد تا در پیگیری اصلاحاتی [که دولت پیشین آغاز کرد،] کشور بحران را قوی تر و همبسته تر پشت سر گذارد».

هر چند از هفته‌ها پیش زمزمه‌هائی در بارۀ تغییر نخست وزیر و به تبع آن دولت بر سر زبان‌ها بود و روزنامه‌ها نیز در این زمینه تن به گمانه زنی‌های بسیار داده بودند، هیچ‌کس از ژان کَستِکس برای احراز این مقام یاد نکرده بود.

بسیاری با اشاره به نتایج انتخابات اخیر شهرداری‌ها که شهرهای بزرگ بسیاری را به سبد احزاب سبز طرفدار محیط زیست انداخت، می‌پنداشتند که رئیس جمهوری ناگزیر گرایشی در این جهت به برنامه‌ها و بنابراین زنان و مردانی که باید آن را هدایت و اجرا کنند، خواهد داد. این چنین چشم‌ها بسوی نخست وزیری از این جناح می‌گشت. با این حال، بسیاری نیز اینک تاکید می‌کنند که هنوز اکثریت شهرهای این کشور شهرداران راست گرا دارند و در چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٢٠، گزینش ژان کَستِکس، که او نیز شهردار شهر کوچکی در جنوب غربی فرانسه است، با گرایش آراء عمومی شهروندان هماهنگی دارد.

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، بر سنت جاری در جمهوری پنجم فرانسه تاکید می‌کند که در آن، به استثنای دورۀ پنج‌سالۀ ریاست جمهوری نیکلا سرکوزی، کلیۀ روسای جمهوری در نیمۀ راه برای جهش و نیرو بخشیدن به برنامه‌های خود، دست به تغییر هیئت دولت زده‌اند. او یادآوری می‌کند که فرانسویان و رقبای سیاسی از امانوئل مکرون همواره به عنوان رئیس جمهوری «شهرنشینان» و حتی «پاریسی‌ها» یاد کرده‌اند تا اینگونه او را از نگرانی‌های شهروندان ساکن شهرهای کوچک و بطور کلی قشر متوسط و آسیب پذیر نا آگاه و نسبت به نیازهای آنان بی‌اعتنا جلوه دهند. گزینش ژان کَستِکس که خود از شهری کوچک می‌آید، می‌تواند این تصور را بزداید.

نخست وزیر جدید جمعه شب در شبکۀ یک تلویزیون فرانسه گفت قصد دارد دولت خود را هر چه زودتر تشکیل دهد و حتی پیش از دوشنبۀ آینده ترکیب آن را اعلام نماید و در میانۀ هفتۀ آینده «سیاست کلی» دولت خود را در برابر پارلمان تشریح کند.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۴ ژوئیه ۲۰۲۰