یک نفر از سه نفر زیر خط فقر

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱