برای آموزگاران و تداوم اعتراضات سراسری

اول اردیبهشت ۱۴۰۱ فرهنگیان ایران بار دیگر تجمع سراسری در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. آنچه آنها برای به دست آوردن تلاش می‌کنند جز حقوق صنفی مسلم خودشان و همچنین آموزش و پرورش شاگردان‌شان در سطح استانداردهای بین‌المللی نیست.

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۲ آوریل ۲۰۲۲