ابعاد تازه ی اعتراضات هنگ کنگ در پرتو خطر آغاز بحران اقتصادی جهانی

 ادامه ی اعتراضات در هنگ کنگ نه تنها جنبه ی سیاسی این جنبش را نشان می دهد که در این مطلب بحث شده، بلکه حکایت از علائمی از آغاز بحران اقتصادی جهانی و مشخصاً در عرصه مستغلات دارد که هنوز معلوم نیست ابعاد آن به آنچه در سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم، گسترش پیدا کند یا نه.

تظاهرات هنگ کنگ نشان دهنده فاجعه ی لنینیسم و مائوئیسم برای دموکراسی و عدالت قضایی

چند روز است که تظاهرات عظیمی در هنگ کنگ راه افتاده و حکومت چین کمونیست هم آن‌را شدیداً سرکوب می کند. دلیلش هم خیلی ساده است. حکومت هنگ کنگ که در دست چین کمونیست است می خواهد مجرمان را به داخل چین استرداد کند، و مردم هنگ کنگ دادگاه های داخل چین را استبدادی می شناسند و در مقابل این طرح تازه ی رژیم چین کمونیست مقاومت می کنند. به همین سادگی. در واقع این رویداد نشان می دهد که مردم در نقاطی نظیر هنگ کنگ که دموکراسی را تجربه کرده اند به خوبی از فاجعه ی لنینیسم و مائوئیسم در رابطه با فقدان دموکراسی و مشخصاً در زمینه ی عدالت قضایی، آگاه هستند و حاضر نیستند زیر یوغ چنان سیستمی بروند که در مناطق داخلی چین کمونیست برقرار است.

نوشتهٔ سام قندچی و برگرفته از وب‌سایت ایشان