باز کردن فاضلاب حکومتی بر رود مردمی

برگرفته ای از سایت ایران وایر،۳۰ نوامبر ۲۰۲۱