لبخند مصباح و حضرت عزرائیل

توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱