همایون خرم بخشی از میراث فرهنگی ما ایرانیان است.

علیرضا حیدری‌اف تکه‌ای از فیلم “مرثیه خاک” را در برگهٔ شخصی خود در یکی از رسانه‌های جمعی مجازی گذاشته و زیر آن نوشته است: بخشی از فیلم “مرثیه خاک” و یادی از رفيقي خوب به درستی رفیقی انسان، با تمام خصوصیات انسانیت! همایون خرم سال‌ها در برابر دژخیمان و اهریمنان پایداری کرد و سلول‌های اهریمنی وی را به خاک انداخت! یادش جاودان!

بخشی از فیلم " مرثیه خاک " و یادی از رفيقي خوب به درستی رفیقی انسان ،با تمام خصوصیات انسانیت ! همایون خرم سالها در برابر دژخیمان و اهریمنان پایداری کرد و سلول های اهریمنی وی را به خاک انداخت ! یادش جاودان !

Posted by Alireza Heidariof on Thursday, September 26, 2019
تکه‌ای از “مرثیه خاک” که توسط آقای حیدری‌اف در فیسبوک به اشتراک نهاده شده