برگردید، برگردید

رویارویی مردم مشهد با پاسداران وحشی و درنده.
مردم دلاورانه ایستاده‌اند و شعار می‌دهند برگردید، برگردید.