همبستگی با تظاهر کنندگان در ایران؛ گزارشی از روزنامه «فرانکفورت روندشاو»

روز چهارشنبه (۲۹ آبان برابر با ۲۰ نوامبر) در فرانکفورت، بیش از ۳۰۰ نفرند از تظاهر کنندگانِ ضد رژیمِ تهران از گروههای مختلف سیاسی، شامل سکولار دموکرات‌ها، کردها، کمونیست‌ها، پادشاهی‌خواهان، و مسیحیان ایرانی جلوی سفارت ایران تظاهرات کردند و خواستار پشتیبانی بین المللی شدند.

ادامه ◄

وزارت خارجه آمریکا: رژیم حاکم، در ایران به اعتراضات گسترده مردم وحشیانه پاسخ داده است

‍‍وزارت خارجه آمریکا: رژیم حاکم، در ایران به اعتراضات گسترده مردم وحشیانه پاسخ داده است. اینترنت بیش از چهار روز است که قطع شده است. اما مردم شجاع ایران در مقابل سرکوب رژیم مقاومت و نافرمانی می کنند. حقیقت در حال آشکار شدن است و جهان آنها را می شنود.

ادامه ◄

قیام علیه آخوندها!

روزنامه سویسی BILD : قیام علیه آخوندها! ده ها هزار نفر از روز جمعه گذشته در تظاهرات علیه رژیم به خیابان های ایران رفته اند. در حالیکه رژیم اسلامی تأمین کننده تروریسم در سراسر خاورمیانه است بر مردم خود نیز ظلم می کند. ترجمه و تنظیم از خبرگاه

ادامه ◄