آیا تصمیم پارلمان عراق شامل خروج نیروهای ایران و ترکیه نیز می شود؟ | نوشته محمد ناجی

با آن که اطلاع درستی از میزان حضور نیروهای خارجی در قلمرو عراق در دست نیست، اما برخی آمار انجام شده نشان می دهد که حدود ۱۷ هزار سرباز خارجی که متعلق به ۱۲ کشور می باشند

ادامه ◄