ماکرون در پیکار با جدایی گرایی اسلامی در فرانسه از مساجد تا مدارس. نوشته ناصر اعتمادی

رئیس جمهوری فرانسه در برابر معضلی بزرگ قرار گرفته است : او می خواهد علیه “جدایی گرایی اسلامی” و قوانین تحمیلی اسلامگرایان در جمهوری فرانسه به مقابله برخیزد

ادامه ◄