“حقیقت زندان” زنان بوشهر از زبان سپیده قلیان: اینجا آخر دنیاست

اجبار زنان زندانی به ارائه خدمات جنسی، ممنوعیت پوشیدن لباس زیر حتی در دوران عادت ماهیانه، آزار کودکان زندانیان از جمله مواردی هستند که سپیده قلیان درباره زندان زنان بوشهر افشا کرده است.

ادامه ◄