سکوت ظریف و خیانت به ۸۵ میلیون ایرانی

آقای ظریف، این جنایاتی که با تیکه و کنایه به یاد آن دسته از مقصران وضع موجود میآوری زندگی میلیونها ایرانی را به جهنم تبدیل کرده و شما هم با سکوتت در این وضع تقصیر کارید!
آقای ظریف، ژست منجی و مظلوم برای مردم ایران نگیرید که با سکوت، مماشات و ماستمالیهایت بیشتر از اربابانت مقصر وضع موجود نباشی، کمتر نیستی! فقط تفاوت شما با سایر افراد مدل ریش و خندههای مصنوعیات است.

ادامه ◄