حکم اعدام حیدر قربانی جهت اجرا بە اجرای احکام سنندج ارجاع شد

همان گونه که (سایت) هنگاو پیشتر نیز اطلاع رسانی کرده بود، تنها ادله اثباتی در ورود اتهام قتل به حیدر قربانی اقاریر زیر شکنجه‌های غیر انسانی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج می باشد.

ادامه ◄