طاق فرهاد در گمنامی و فراموشی نابود می‌شود

حتی اگر دوستدار میراث فرهنگی و آثار باستانی باشید، شاید نام «گورْدَخمه» کمتر به گوشتان خورده باشد. گوردخمه نوعی معماری صخره‌ای است و در واقع به حفره‌های بزرگی گفته می‌شود که در صخره‌ها، کوه‌ها یا تپه‌ها و برای خاکسپاری متوفیان ایجاد می‌شده‌ است.

ادامه ◄