انقلاب خاموش جمعیتی با وجود تقلای جمهوری اسلامی

س از شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، جامعه شاهد یک دوره گذار باروری به لحاظ جمعیتی است. از سال ۱۳۶۵ و اوایل دهه ۷۰، سالنامه های آماری کشور کاهش باروری و نرخ رشد سالانه جمعیتی را نشان می دهند.

ادامه ◄