«قاتل سریالی» کیست؟ آیا والدین بابک خرمدین از این دسته هستند؟

در رسانه‌های اجتماعی این فرضیه مطرح شده که خرمدین‌ها قاتل سریالی (زنجیرهای) هستند و برخی فراتر رفته و گفتند آنها غیر از فرزندان خود ممکن است کسان دیگری را هم کشته باشند. اما قتل سریالی چیست و قاتل سریالی کیست؟ آیا اکبر و ایران خرمدین قاتل سریالی هستند و اگر هستند چه نوع قاتل سریالی به حساب می‌آیند

ادامه ◄