هفده دی و ادای احترامی چند باره به اولین رهبر تاریخ ایران ( پس از حمله اعراب)، که قدر آزادی زن را می دانست

ما چه سلطنت طلب باشیم و چه جمهوری خواه، چه چپ باشیم و چه راست، چه فمنیست به معنای واقعی آن باشیم و چه «فمنیست اسلامی»، اگر به برابری حقوق زن و مرد باور داشته باشیم،

ادامه ◄

هفده دی، با رضاشاه یا بی رضاشاه

شنیدن شعاری از زبان مردمانی که یاد رضاشاه را با کلماتی چون «رضاشاه روحت شاد» گرامی می دارند و جوانانی که با حسرت از گذشته هایی نام می برند که آن را فقط خوانده یا شنیده اند و، در جامعه ی هشتاد میلیونی که تیراژ کتاب در آن کمتر از هزارتا می باشد، سعی می کنند به شکلی مجازی، حتی اگر شده اندکی، از شعر و قصه و هنر و دانش و اندیشه ی بزرگان قبل از انقلاب را تغذیه کنند، نشان دهنده ی نوعی هوشیاریِ پس از ضربه ی انقلاب اسلامی می باشد.

ادامه ◄