• “مقابله با نشر اطلاعات جعلی یک مسئولیت جمعی است”
    “مقابله با نشر اطلاعات جعلی یک مسئولیت جمعی است”

    من بر اساس تجربه شخصی‌ام در مواجهه با تحریف واقعیت و اخبار جعلی که به نام خودم منتشر شده است، می‌توانم بگویم که کار چنین کمپین‌هایی و رسانه‌هایی که در زمینه راستی‌آزمایی کار می‌کنند، خیلی مهم و ضروری است. مهم‌تر از آن اما مشارکت مردم است. من فکر می‌کردم در فضای کنونی باید تمرین مسئولیت‌پذیری کنیم تا از قربانی شدن افراد به خاطر اطلاعات غلط جلوگیری کنیم.

    ادامه ◄

زیرنظر دبیرکل:
منوچهر یزدیان

رییس هیئت تحریریه: اسماعیل نوری‌علا

هیئت تحریریه:
میلاد آقایی
محمود ابطحی
شمس‌الدین دارابی
مقداد عسکریان
سپیده قیاس‌وند
منوچهر یزدیان