برای یک زندگی معمولی؛ ویژگی های یک زندگی بی تبعیض

در برنامه پیش گفتیم که حکومت ایدئولوژیک چه مذهبی باشد چه غیرمذهبی یا حتی ضد مذهبی، منشاء انواع تبعیض است و خوب همه می‌دانیم که ایران یکی از کشورهایی است که تحت سلطه حکومت ایدئولوژیک قرار گرفته و ما که مردم آن هستیم سالها است که با تبعیض حاصل از آن دست و پنجه نرم می‌کنیم

ادامه ◄