از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ مرز و سیاست های داد و ستد

در برنامه های گذشته گفتیم که آنهائی که در یک سوی مرز زندگی می کنند با همدیگر یگانه‌اند و مردمانی را که در آن سوی مرز سرزمین خودشان زندگی می کنند بیگانه می دانند و بین این دو یگانه ها و آن بیگانه ها بین این دو دسته آدم، روابط مختلفی برقرار است؛ از صلح و جنگ گرفته تا دوستی و دشمنی

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ پیوندهای آدمی به مکان

می خواهم آن یگانگی و این بیگانگی را کمی بیشتر بشکافیم. در برنامه پیش اول شروع کردیم از واژه «مرز» و گفتم که مرز یا هر مرزی، آدمیان را به دو بخش نقسیم می کند. آن دسته که در یکسوی مرز هستند خود را با هم یگانه می دانند و آن طرف مرزی ها را بیگانه می خوانند

ادامه ◄