برای فاطمه سپهری و سایر خانواده‌های زندانیان سیاسی

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۳ مارس ۲۰۲۱