۳۰ مهر نمایش قدرت مردم ایران از جمله در برلین: دیگه تمومه ماجرا!

در حالی که اعتراضات مردم ایران برای آزادی و در نه به جمهوری اسلامی وارد پنجمین هفته شده، شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ نه تنها بسیاری از شهرهای ایران مانند شبانه‌روزهای گذشته پر جوش و خروش بودند بلکه در برلین نیز که برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ بود، بزرگترین تظاهرات ایرانیان خارج کشور با شرکت جمعیتی انبوه که آن را ۸۰هزار تا بیش از ۱۰۰هزار تن تخمین می‌زنند، برگزار شد. تظاهراتی بیانگر اهداف و آرزوهای مردم ایران در داخل که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی نظام مبتنی بر دمکراسی و حقوق بشر و حق حاکمیت ملی خود هستند.

کاری از اسد بینا خواهی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲