فردای ایران…

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳