هنری کسینجر

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲ دسامبر ۲۰۲۳