پاریس، لندن و برلین: حکومت اسلامی ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی است

به گزارش صفحه فارسی سایت روسی اسپوتنیک، رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس بر این باورند كه ایران در پشت حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی است. ایران پیشتر چنین ادعاهایی را تکذیب کرده بود.
این رهبران گفتند: ما با شدیدترین شرایط حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم و مجدداً همبستگی کامل خود را با پادشاهی عربستان سعودی و مردم آن تأیید می‌کنیم، در بیانیه آمده است که طی یک همکاری اطلاعاتی مشترک بین سران فرانسه، آلمان و انگلیس نتایج بدست آمد.
در این اطلاعیه آمده است: برای ما روشن است كه ایران مسئول این حمله است. هیچ توضیح موجه دیگری وجود ندارد. رهبران این کشورها از تحقیقات برای آگاهی از همه جزئیات پشتیبانی می‌کنند.