تجمع اعتراضی روز دانشجو – دانشگاه تهران

۱۶ آذر ۹۸ علیرغم جو امنیتی شدید در اطراف دانشگاه های تهران دانشجویان تجمع اعتراضی خود را با قدرت برگزار کردند