ایران: بنزین بر آتش سیاست!

برگرفته از روزنامۀ القدس العربی چاپ لندن

پاسخ خشن دولت به اعتراضات صنفی مردم در ایران علیه گران شدن قیمت بنزین موجب شد که این اعتراضات آنگونه که انتظار می رفت ویژگی سیاسی به خود بگیرد بطوریکه تظاهر کنندگان شروع به شعار دادن علیه خامنه ای کرده و عکس ها و سمبل های خامنه ای و خمینی را آتش بزنند. آنها همچنین علیه سپاه پاسداران و علیه دیکتاتوری شعارهای متعددی سر دادند. تعدادی از مقرهای امنیتی و رسمی نيز مورد حمله و تخریب قرار گرفت.

گذشته از تناقضات متعدد در اظهارات مسئولین ایرانی، تناقض بزرگتر در فهم و درک مقامات ایرانی از تأثیر عظیم تصمیم گران کردن بنزین بخصوص برای تهی دستان نهفته است، چرا که آنها طی اظهارات شان به مردم اطمینان می دهند که دولت درآمد حاصل از بالا رفتن نرخ بنزین را بر ۱۸ میلیون خانوادۀ تهی دست (۶۰ میلیون نفر) توزیع خواهند کرد، ولی این اعتراف ضمنی بوجود فشار بزرگ وارد شده بر مردم و گسترش فقر در ایران در اینجا متوقف نشده بلکه مقامات ایرانی صدها هزار از همین مردم را که برای اعتراض به خیابان ها ریختند «خائن» و«دشمنان انقلاب» نامیدند و ارتباط آنها را با قطع کامل انترنت و قطع برق در بعضی مناطق با یکدیگر و با جهان قطع کردند تا از درز اخبار این خیزش و اخبار سرکوب آن جلوگیری کنند.

در حالیکه حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، می گوید که کشورش عراق یا لبنان نیست، می بینیم که خامنه ای تظاهر کنندگان را «راهزنانی» توصیف می کند که «از سوی دشمنان انقلاب و ایران» برای خشونت به ایران فرستاده شده اند! خامنه ای همین توصیف را در مورد تظاهرات عراق و لبنان هم به کار برده و آنها را «آشوب» خوانده و گفته بود که «آمریکا و اسرائیل پشت آن» قرار دارند.

اگر خشونت شدیدی را که اعتراضات با آن روبرو شد به این امر بیفزاییم حاصل جمع مورد انتظار این می شود که توده های مردم ایران نيز سقف خواسته ها و مقاومت شان را بالاتر ببرند.

واقعا عجیب است که انگار حاکمان کنونی ایران فراموش کرده اند که آنان با کودتا روی کار نیامده اند یا وارث حکومت مانند پادشاهان نیستند که بعد از یک شاه، فرد دیگری شاه شده باشد بلکه آنها خودشان در نتیجۀ یک قیام و انقلاب مردمی سراسری ۴۰ سال قبل روی کار آمده اند و هزاران نفر در آن قیام و انقلاب جان خودشان را فدا کردند و دهها هزار نفر دستگیر و شکنجه شدند تا آن خیزش و انقلاب پیروز شود. در آن انقلاب مردم ایران آرزوی روی کار آمدن دولتی را داشتند که حامی شخصیت انسانی آنان بوده و عدالت و رشد و پیشرفت را تحقق بخشد و سرکوب و خفقان و شکنجه و فساد را متوقف کند.

رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، محمود واعظی، می گوید که تصمیم افزایش قیمت سوخت را دولت به تنهایی اتخاذ نکرده، بلکه سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه در اتخاذ  آن مشارکت داشته اند. اگر نگوییم که این اظهارات با درخواست ۶۰ نمایندۀ مجلس مبنی بر استیضاح رئیس جمهور روحانی تناقض دارد، ولی – مشخصاً بعد از اظهارات سرسختانۀ خامنه ای – وجود تناقض و اختلاف در میان مقامات و مسئولین ایرانی راآشکار می کند. بویژه که شنیدیم برخی از این مسئولین نسبت به وقوع این اعتراضات هشدار داده و خواستار جلوگیری از فساد و حل مسألۀ فقر و تهیدستی روز افزون مردم بوده اند.

مسئولین ایرانی هر بار که اعتراضات در ایران روی می دهد به سرکوب آن متوسل می شوند. این کار ممکن است در مواردی مؤثر واقع شود ولی همیشه و در همۀ موارد مؤثر نشده و احتمال آن می رود که اعتراضات در ایران به انقلاب دیگری در این کشور تبدیل شود؛ انقلابی که کسی نمی داند کجا متوقف خواهد شد!

___________________________

ترجمه از علی حسین نژاد

* قسمتی از سرمقالۀ روزنامۀ عربی فلسطینی «القدس العربی» چاپ لندن

۱۷ آذر ۱۳۹۸ – ۸ دسامبر ۲۰۱۹