سطل های زباله را کوتاه کنید

دلخوش به این چندرغاز یارانه نباشید،
سطل های زباله را کوتاه می کنیم
جوری هم کوتاه می کنیم که دست تمام ملت به ته آن برسد!

منبع: “میرزا تقی خان” منتشر شده در سایت شهروند